EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW  (ECTS)

 

Europejski System Transferu Punktów (ECTS) został wprowadzony przez Komisję Europejską, aby zapewnić istnienie wspólnych procedur gwarantujących uznawania studiów akademickich odbywanych za granicą. Uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych jest niezbędnym warunkiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych przeszkód. ECTS pozwala w sposób jasny przedstawić zasady odbywania i zaliczania studiów, przyczyniając się tym samym do współpracy między uczelniami i rozszerzenia oferty edukacyjnej dla studentów. System ten ułatwia instytucjom uznawanie osiągnięć studentów w nauce, gdyż posługuje się powszechnie zrozumiałymi „miernikami” – punktami i stopniami – a także umożliwia właściwą interpretację zasad obowiązujących w systemach szkolnictwa wyższego różnych krajów.

 Strona główna ECTS
Ogólne założenia ECTS
Podstawowe Elementy ECTS
System punktacji ECTS
Skala ocen ECTS
Koordynatorzy ECTS
Wzory formularzy
Strona główna PSW

 

 

Opracowanie systemu ECTS w WSZ w Kwidzynie jest warunkiem niezbędnym dla pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych. 

Wdrożenie systemu ECTS ma służyć nie tylko ułatwieniu wyjazdu studentów do uczelni zagranicznych, ale także ułatwieniu i rozpropagowaniu wymiany studentów między wydziałami uczelni polskich biorących udział w opracowaniu systemu ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w WSZ w Kwidzynie (w tym egzaminy i inne formy oceny). Uznawanie studiów jest niezależne od tego, że treść uzgodnionego programu studiów odbytych w uczelni przyjmującej studenta różni się od programu WSZ w Kwidzynie. Stosowanie systemu ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu między współpracującymi ze sobą uczelniami.

Niniejsze opracowanie powstało we współpracy z Narodową Agencją europejskiego programu SOKRATES/ERASMUS na podstawie tzw. Karty Erasmus.